Jak šel čas II

Dlouho očekávaný příchod 20.století se zapsal v historii Hněvkovic černým písmem.

13.listopadu 1901 došlo k obrovskému požáru, který zlikvidoval šestnáct usedlostí a dvacet rodin přišlo o střechu nad hlavou. V roce 1908 se zahajuje stavba telefonního vedení z Humpolce do Hněvkovického dvora. Roku 1911 měla obec při 76 popisných číslech 535 obyvatel. Začíná se stavět silnice z Hněvkovic do Humpolce a již roku 1912 je dokončena.

Roku 1914 byl ustanoven Záložní spolek pro Hněvkovice a okolí. První světová válka znamenala pro obec ztrátu dvaceti obětí. V listopadu 1918 se na dominantě Hněvkovic-Havlově kopci pálí státní symboly Rakouska-Uherska a 3.května 1919 se zasazuje Strom svobody.
První volby do Národního shromáždění nové republiky vyhrává v obci sociální demokracie. V dalších volbách v létech 1925 a 1928 vítězí KSČ.
V roce 1926 začíná dnem prvního září učit na hněvkovické škole Emil Vojtěch, rodák z Těchobuzi.
V roce 1931 dodává do hněvkovického lihovaru nové destilační zařízení firma Hradecký z Pacova

Děti hněvkovické školy
Děti hněvkovické školy

V roce 1935 byl starostou hasičského sboru zvolen František Jirák
V roce 1937 se místní hasiči účastní branného srazu Hasičské župy humpolecké. V roce 1938 se se zaměřuje na katastru obce trasa uvažované dálnice. Roku 1939 se ve vsi modernizuje telefonní spojení a žije zde v 135 rodinách 580 obyvatel. Byl postaven zděný plot kolem školního areálu. Od školního roku 1940 -1941 odchází učitel František Jonáš a přichází Albína Nápravníková.

V roce 1940 se pro potřeby dálnice vyčleňuje deset hektarů pozemků. Na konci druhé světové války se z koncentračního tábora v Terezíně nevrátil Jan Točík.

Již 5.května 1945 se ve vesnici ustanovil Revoluční národní výbor pod vedením Jaroslava Bratrů. Jeho členy dále byli: Adolf Jaroš,Jaroslav Petr, Bedřich Prokop a Jaroslav Vaniš.
Devátého května projíždí Humpolcem jednotky sovětské a rumunské armády, které město osvobozují. Mnoho obyvatel Hněvkovic se v Humpolci této nezapomenutelné události účastní.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Volby v roce 1946 vyhrává v Hněvkovicích, stejně jako ve většině míst Komunistická strana Československa, která získala 222 hlasů z 306 odevzdaných volebních lístků. Jaroslav Bratrů se stal předsedou MNV /místní národní výbor/.

Roku 1947 měly Hněvkovice necelých 500 obyvatel. Na památku 100.výročí zrušení roboty byla 1.května 1948 vysazena u objektu hasičárny Lipka svobody. Po volbách ve stejném roce se stává předsedou MNV Josef Jirák. V roce 1949 se zahajují práce na zpevnění komunikace z Hněvkovic ke státní silnici ve směru Humpolec-Želiv.

PADESÁTÁ LÉTA

V roce 1950 byl do vsi zaveden místní rozhlas a zahájen provoz autobusového spoje z Humpolce přes Hněvkovice a Sedlici do Pelhřimova. V květnu tohoto roku přišlo velké krupobití, které poškodilo osetá pole. Již v tomto období se sešel přípravný výbor pro založení JZD /jednotné zemědělské družstvo/. Jeho předsedou se stal Jaroslav Bratrů. Předsedou MNV byl opět Josef Jirák.

V roce 1950, konkrétně 23. listopadu byl do Hněvkovic přeřazen z Krasoňova řídící učitel František Němec. V roce 1951 se v budově školy zřizuje loutkové divadlo a žňový útulek pro děti předškolního věku.

28. srpna 1952 došlo k oficiálnímu založení jednotného zemědělského družstva. Již v září jeli družstevníci na scelené lány. V době vzniku mělo družstvo 33 členů a výměru 203 hektarů půdy. 12. září 1952 byl odhlasován přechod na tzv. III typ a 28.9. se vedení družstva rozhodlo vystavět kravín pro 125 kusů .
Neblahým momentem a bolestnou křivdou té doby se stalo rozhodnutí o vystěhování několika bývalých selských rodin mimo Hněvkovice. Jednalo se o rody Jiráků, Koubků, Vališů, Němců. V roce 1953 byl dobytek sveden do nového kravína.

Volby v roce 1954 byly poslední,kdy si obyvatelé dovolili nehlasovat jednotně pro kandidátku Národní fronty. Z počtu 285 voličů bylo pro tuto kandidátku 228 hlasů. Funkci předsedy MNV obsadil Jan Šimon, který vydržel v tomto vysokém postavení až do roku 1968.
JZD se do roku 1957 potýká s organizačními,technickými i existenčními problémy, ale v roce 1958 má již 387 hektarů zemědělské půdy z toho 307 ha.orné

PÁR ÚDAJŮ O ŠEDESÁTÝCH LETECH

Již od poloviny let padesátých funguje v Hněvkovicích divadelní kroužek Osvětové besedy. V roce 1958 ochotníci nacvičili hru Divotvorný klobouk od Václava Klicpery a od Emy Řezáčové měli v repertoáru hru Jana.
V roce 1960 zařadili představení Lucerna od Aloise Jiráska. O dva roky později na festivalu amatérských divadelních souborů v Nové Cerekvi bodují s hrou Radúz a Mahulena od Julia Zeyera. Posledním velkým projektem se staly Ďábelské klíče od Miloše Gerstnera.

Roku 1960 byly vystavěny dvě autobusové zastávky ve vesnici. Na akcích „Z“ odpracovali obyvatelé Hněvkovic v tomto roce 975 hodin, na brigádách při pomoci JZD 10.140 hodin.

JZD Hněvkovice se v šedeátých létech stabilizovalo a dosáhlo i úspěchy. Např. v roce 1963 získalo zlatou medaili a diplom ministerstva zemědělství za úspěchy v semenářské práci a za dobré výsledky v pěstování brambor.

V roce 1962 byla adaptována prodejna Jednoty na samoobsluhu, v roce 1964 se vzhledem k menšímu počtu žáků reorganizovala základní škola na jednotřídku, došlo rovněž k požáru stohu slámy.

1965- 70. výročí založení Svazu požární ochrany, nyní SDH. Na Malém hřišti u rybníku Rafanda
1965- 70. výročí založení Svazu požární ochrany, nyní SDH. Na Malém hřišti u rybníku Rafanda

 


Roku 1967 má JZD nejvyšší výnos brambor na okrese / 302 q /. V roce 1968 v červnu hoří kravín od úderu blesku. Tzv. pracovní jednotka v JZD činila v létech 1963-1965 32 Kčs.

Hněvkovice cca.60.léta 20.století
Hněvkovice cca.60.léta 20.století

25.ledna 1969 byl při místní tělovýchovné jednotě Sokol založen oddíl kopané. Jeho zakladateli se stali František Pajer, František Liška a Ladislav Koten. Organizačně pomáhal i Zdeněk Červenka. Následující sedmdesátá léta byla pro klub velmi úspěšná.

V roce 1970 si připomíná sbor požární ochrany 75 let od založení.

Roku 1971 se začíná stavět první bytovka JZD. V listopadu 1971 se v konaly volby a v nově zvoleném MNV pracovalo 13 lidí. Předsedou MNV byl František Vaniš a tajemníkem se stal Zdeněk Červenka.

Legendární kombajn SK-4 při sklizni obilí na poli pod Havlovým kopcem
Legendární kombajn SK-4 při sklizni obilí na poli pod Havlovým kopcem

V roce 1972 dochází ke sloučení družstev. JZD Hněvkovice se spojuje s JZD Kletečná a nový podnik dostává i nový název – JZD Hradiště. Navrhované pojmenování JZD Pohoří se neujalo. Celková výměra spojeného družstva činila 727 hektarů půdy. Podíl orné byl 562 hektarů. Průměrná měsíční odměna pracovníka JZD v roce 1972 se pohybovala kolem 2.185 Kčs. Osobní automobil vlastnilo roku 1972 25 rodin.

Fotografie k zveřejnění laskavě zapůjčili paní Božena Loskotová a pan Vladimír Benda.

 

 

 

 

 

Jak šel čas – dávná minulost

První dochovaná písemná zmínka o místě zvaném Hněvkovice pochází z roku 1437, kdy se společně s Jiřicemi a Sedlicí uvádí jako vesnice patřící pod klášter v Želivu. V roce 1588 prodává Johanka z Olbramovic za dvanáct tisíc kop českých grošů Humpolec, Čejov, Světlici i Hněvkovice Kryštofu Karlovi z Roupova.
Pojmenování Hněvkovice je uváděno jako odvozenina z osobního jména Hněvek.

Hněvkovice se staly součástí panství Humpolec

Mezi roky 1708 – 1714 byl majitelem heráleckého i humpoleckého panství Michael Achácius , svobodný pán z Kirchneru. Cena za obě državy byla 142 tisíc říšských zlatých.

Roku 1728 kupuje herálecké i humpolecké panství svobodný pán Maxmilián z Deblína, který 8.ledna 1753 z důvodu zadluženosti obě panství dává do nucené dražby. Novým majitel je Jakub Benedikt z Nefferzenu, který dal za Herálec i Humpolec celkem 158.897 zlatých. Na Humpolec a přilehlé vesnice, mezi které patřily i Hněvkovice vydal částku 79.505 zlatých.

Roku 1784 dochází ve vsi ke vzpouře pod vedením Jiřího Lepešky. V té době existuje v obci i ovčín založený Jakubem z Nefferzenu. Jméno vesnice je uváděno jako Hniewkowicze. V starých dokumentech panství v Herálci je uveden údaj o roku 1795, kdy Hněvkovice měly 35 domů a žilo zde 262 obyvatel.

Roku 1837 dochází k osamostatnění panství humpoleckého od Herálce.

Rok 1869 přinesl první sčítání obyvatelstva a Hněvkovice měly 489 trvale žijích občanů. C.k. zemská školní rada povolila již roku 1875 v Hněvkovicích jednotřídní školu, o dva roky již úřady schválily i finanční subvenci, bohužel starosta obce svou liknavostí nedokázal stavbu prosadit. K odložení přispěly i neshody obyvatel. Zemská školní rada povoluje znovu roku 1886 postavit v Hněvkovicích dvoutřídní obecnou školu. 12.září 1889 se začalo vyučovat v nové budově. Stavbu provedl stavitel Otakar Martin. Přístavba proběhla roku 1889 a 6.10. téhož roku se budova slavnostně předala do užívání. V roce 1891 se dokončila školní zahrada a tělocvična. Jako první řídící učitel zde působil známý mykolog Jan Bezděk. Učil zde v létech 1889 – 1898. Na jeho místo nastoupil Jan Koliha, který po roce umírá. Řídícím učitelem byl roku 1897 jmenován Josef Knot a učitelem Josef Wagenknecht. Roku 1905 přichází Jan Mokrý. Z první světové války se nevrátil kantor Blahomír Coufal.V letech 1926-1928 působí Emil Vojtěch, později Jaroslav Masopust a krátce Jaroslav Jonáš. Od 1.7. 1934 se řídícím stává Jan Vašta.

Výrazným mezníkem v historii každé vesnice byl vznik dobrovolného hasičského sboru. Ten v Hněvkovicích byl založen roku 1895 a jeho prvním velitelem se stal Václav Prokop.

Krajské a senátní volby 2008

Volby do kraje Vysočina a Senátu P ČR konané 17.-18.10. 2008
V Hněvkovicích bylo zapsáno 281 a odvolilo 146 voličů. Volební kampaň vyostřily opět dvě největší politické strany ČSSD a ODS a zřejmě i díky tomu vzrostla volební účast. Do kraje Vysočina kandidovalo čtrnáct politických stran a koalic.

ČSSD -79

KSČM- 27

ODS -22

KDU-ČSL -6

SPR-RSČ -1

SNK-ED -1

Dělnická strana -2

Volte Pravý BLOK -1

Tyto místní výsledky naznačují setrvalý pokles obliby KSČM v naší vesnici, naopak voličů ODS přibývá poměrně pravidelně. Sociální demokracie zvítězila v krajských volbách v Hněvkovicích prvně.
Volby do Senátu jsou v ČR neoblíbené již od samotného vzniku druhé parlamentní komory. Ve volebním obvodu č.15. do kterého spadá okres Pelhřimov a Jindřichův Hradec obhajoval svůj mandát dosavadní senátor a předseda ČMKOS Milan Štěch. Vyhrocený souboj s ODS znamenal, že modrá strana nasadila velmi těžký kalibr v postavě spolumajitele pivovaru Stanislava Bernarda.
KDU-ČSL nominovala teologa a lékaře Jaroslava Kašparů, Strana důstojného života vsadila na Marii Paukejovou, rodačku z Humpolce.
Strana zelených vytáhla profesora Zdeňka Gužiho z Jihlavy, US-Deu lékaře Václava Urbánka, KSČM podnikatele Jana Zedníčka z Kamenice nad Lipou, strana Právo a spravedlnost písničkáře Tomáše Hameta.
První kolo 17.-18.10. 2008

ŠTĚCH -81

BERNARD – 31

KAŠPARŮ -7

ZEDNÍČEK -16

URBÁNEK-1

GUŽI-1.

Druhé kolo 24.-25.10 2008

V říjnovém studeném počasí si v tomto kole našlo cestu k volebném urnám 113 voličů z 281 zapsaných.
Byla to největší volební účast v senátních volbách v Hněvkovicích od roku 1996.

Ovšem výsledek je do jisté míry překvapivý. Příznivců Stanislava Bernarda se dostavilo méně než v kole prvním.
Bernardova porážka byla zdrcující. Obdržel 22 hlasů, Milan Štěch 91 a celkově ve svém obvodu obhájil senátorský post.

 

Volby do Evropského parlamentu 2009

Volby do Evropského parlamentu konané 5.-6. 6. 2009

V ČR se ucházelo o hlasy voličů 32 uskupení a politických stran. V Hněvkovicích dostalo hlas šestnáct z nich,což je po dlouhé době docela slušná bilance hlasů.

Zapsáno bylo 284 voličů a odvolilo 75 z nich.

ČSSD -25

KSČM -14

ODS -11

Strana svobodných občanů -4

KDU-ČSL -3

Suverenita -3

Nezávislí -2

Balbínova poetická strana -2

SDŽ -1

Dělnická strana -2

Pravý BLOK -2

Věci veřejné -1

SPR-RSČ -2

SZ -1

Výsledky v celém Humpolci byly rovněž zajímavé.

ODS získala 626 hlasů, ČSSD 623 hlasů, KSČM 426, KDU-ČSL 203, SUVERENITA 92 hlasů. Ostatní strany bodovaly s celkovým ziskem 326 hlasů.

Levicové strany u nás udržely své pozice a ještě se od roku 1990 nestalo, aby v Hněvkovicích vyhrála strana pravicová. Varovný je další propad KDU-ČSL.

Volby v letech 2004 – 2006

Výsledky voleb v Hněvkovicích.

Volby do Evropského parlamentu konané 11.-12. 6. 2004

V celé ČR kandidovalo 36 politických stran a uskupení. Měli jsme první historickou možnost vybírat europoslance,tyto volby však voliče nepřitáhly.
Zapsaných voličů ve voličských seznamech 295, odvolilo 56.

KSČM-15 hlasů, ODS-11, ČSSD-9, HELAX-OStrava se baví -5, výsledek KDU-ČSL se mi nedochoval.

V celém Humpolci volilo 2309 voličů z 8930 možných. Vítězí zde ODS jako v celé republice. V Humpolci získala 30,29 procent hlasů, komunisté 25,01, KDU-ČSL 11,34 procenta, ČSSD 8,59 ,SNK-ED 7,94, Nezávislí 5,49.

Volby do kraje Vysočina konané 5.- 6.11. 2004

Druhé krajské volby rovněž nenaplnily volební místnosti k prasknutí. V ČR se účast pohybovala kolem 31 procent.
V Hněvkovicích bylo 286 zapsaných voličů, odvolilo 64 lidí.

KSČM – 24

ČSSD13

ODS shodně s KDU-ČSL 10 hlasů

SNK3

US-Deu a SZ-1

Volby do Poslanecké sněmovny konané 2.-3.6. 2006

Dlouhá vyostřená kampaň dvou velkých stran ovlivnila celou předvolební atmosféru.
Hněvkovičtí přišli v počtu 119 voličů z 284 možných.

Pořadí stran bylo následující:

ČSSD – 89

KSČM 48

ODS 39

KDU-ČSL 12

Strana zelených 2

US-DeU 1

Volby do Zastupitelstva města Humpolec konané 20.-21.10. 2006

Volí se 21 zastupitelů. V Hněvkovicích bylo zapsáno 284 voličů. Odvolilo 92 lidí.

Pořadí stran bylo následující:

ČSSD 584

KSČM – 403

ODS 321

KDU-ČSL 196

SNK-ED 156 hlasů

Z Hněvkovic se na kandidátních listinách objevila dvě jména. Marie Vincencová a Zbyněk Loskot oba za ČSSD. Vincencová obdržela na domácí půdě 36 hlasů, Loskot 42.